Saint Nicholas Orthodox Skete
Saint Nicholas Orthodox Skete

                            Молитвы

 

Утренние молитвы

 

 

Молитва мы́таря

 

Боже, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

 

(Лк. 18,13: Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!

 

Мытарь – сборщик податей и пошлин в Палестине. «Грешник», «язычник» и «мытарь» были синонимами у евреев того времени (см. Мф. 5, 46; Лк. 5, 30).

 

 

Молитва Первоначальная

 

 

 

Го́споди Иису́се  Христе́, Сы́не Божий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

 

 

Молитва Святому Духу

 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бл́аже, ду́ши на́ша.

 

Трисвятое

 

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

 

( В 438 году в Константинополе было землятресение. Во время покаянного молебна одному молящемуся мальчику раскрылось небо, и он услышал, как ангелы поют Трисвятую песнь. Народ стал повторять эти слова, добавляя Помилуй нас!, и землятресение прекратилось.) ( Крепкий — Всесильный)

 

 

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

(Ныне и присно и во веки веков – ныне, и всегда, и в бесконечные веки. Ныне и присно относятся к нашему миру, а во веки веков – к вечности.)

 

 

 

Молитва ко Пресвятой Троице

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 

( Посети и исцели немощи наша – приди (к нам) и уврачуй наши духовные немощи, бессилие, слабость.)

 

 

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.(Трижды – по числу Лиц Святой Троицы.)

 

 

Молитва Господня. Отче наш

 

Отче наш, Иже еси на небесе́х!

Да святится имя Твое, да прии́дет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси́ и на земли́.

Хлеб наш насущный да́ждь нам дне́сь;

и оста́ви нам до́лги наша, якоже и мы оставляем должнико́м нашим; и не введи нас во искушение, но изба́ви нас от лукаваго.

 

Тропари Тро́ичные

 

 

Воста́вше от сна, припа́даем Ти], Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м  в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

 

Молитва ко Пресвятой Троице

 

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости[1] и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́[2] со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно[3] и в неча́янии лежа́щаго[4] воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати[5] и славосло́вити держа́ву[6] Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя[7], отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м[8], и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во испове́дании серде́чнем[9], и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

 

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

 

 Приидите, поклонимся и припадем Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас: яко Той есть Бог наш, и мы людие пажити (пастбища) Его, и овцы руки Его (послушные руке Его).

 

Припадем – букв. припадем к стопам.

 

 

Псалом 50

 

 

 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́ема; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

 

 

 

Символ веры

 

 

Ве́рую во еди́наг Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

 

И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

 

Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́выи вочелове́чшася.

 

Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.

 

И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием[.

 

И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

 

И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

 

И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

 

Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

 

Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

 

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

 

(Символ веры является кратким изложением основных догматов Православной веры. Принят на Никейском соборе 325 года (I часть) и дополнен на Константинопольском (Цареградском) Соборе 381 года. Имеет охранительную функцию в защите от еретических учений.)

 

(Света от Света – ср. 1 Ин. 1, 5: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

 Имже вся быша – Им (т.е. Словом Божиим, Вторым Лицом Пресвятой Троицы) сотворено все; ср. Ин. 1, 3: Все чрез Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть.

 Распятого же за ны – распятого за нас.

 Паки грядущаго – намеревающегося прийти вновь. Ср. Мф. 16, 27: ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его; Деян. 1, 10-11: И когда они (Апостолы) смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся о вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.

 Иже от Отца исходящаго – Который (Дух Святой) исходит от Бога Отца; см. Ин. 15, 26: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне.

 Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки – (и верую в Духа Святого,) Которому покланяемся и Которого прославляем наравне с Отцом и Сыном (как Бога, как Третье Лицо Пресвятой Троицы), и Который (ранее, в Ветхом Завете) говорил через пророков. Ср. Мф. 28, 19: Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа; 1 Ин. 5, 7: Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино; а также 2 Пет. 1, 21: Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.

Чаю – ожидаю, надеюсь.

 Жизни будущаго века – будущей жизни (вечной), Царствия Небесного; ср. 1 Ин. 5, 11: …Бог даровал нам жизнь вечную, и ся жизнь в Сыне Его.)

 

 

 

Молитвы к Богородице

 

Богородице Дево, радуйся.

 

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

 

 

Достойно есть

 

Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

 

Царице моя преблагая

 

«Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна!

Обиду мою веси – разреши ту, яко волиши!

Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати!

Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

 

 

 

Молитвы перед и после вкушения пищи 

 

Oтче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

 

Или: Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении, отверзаеши Ты щедрую руку Твою и исполняеши всякое животно благоволения (строки из 144 псалма).

 

На благословение пищи и пития мирянам

 

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, благослови нам пищу и питие молитвами Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь. (И перекрестить пищу и питие.)

 

Молитвы после еды

 

Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ; не лиши нас и Небеснаго Твоего Царствия, но яко посреде учеников Твоих пришел еси, Спасе, мир даяй им, прииди к нам и спаси нас.

 

 

Молитвы на сон грядущим

 

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

 

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

 

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Духу, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

 

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Сла́ва, и ны́нe:

 

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги наша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

 

 

Contact Us Today!

Like us on Facebook 

Print | Sitemap
© Alla Lowe